Vurdering av trusselbildet i Norge - juni 2017

27. JUN 2017 PST Trusselvurdering

PST har siden begynnelsen av april vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge. Denne vurderingen videreføres.

ISILs tilbakeslag i Syria og Irak har på ingen måte svekket organisasjonens intensjon om å gjennomføre terrorangrep i Vesten. ISIL og al-Qaida fortsetter å oppfordre sine tilhengere i Vesten til å gjennomføre angrep mot land de bor i.

Også i Norge er det ekstreme islamister, i og utenfor organiserte miljøer, som sympatiserer med ISIL eller al-Qaida, og som ser på Norge som en del av sitt fiendebilde.Det er personer i Norge som sympatiserer med ekstrem islamisme som kan ha vilje og evne til å utføre terror.I trusselvurderingen for 2017, som vi presenterte på nyåret, sa vi at den organiserte radikaliseringsaktiviteten har vært nedadgående siden 2013 og 2014. Dette er fortsatt situasjonen. De organiserte miljøene fremstår som svekket som følge av blant annet rettsprosesser og dødsfall.Samtidig har vi det siste halvåret sett flere eksempler på radikalisering utenfor kjente nettverk og miljø.Rapportering om nye tilfeller av radikalisering viser at radikalisering også foregår på nye arenaer, utenfor de store byene og i miljøer vi mangler kunnskap om. Radikalisering kan foregå mellom venner, i lukkede miljøer eller på internett. Det kan være betydelige etterretningshull i vår kunnskap om radikalisering i Norge.

PSTs bruk av sannsynlighetsord

I vurderingen av politisk motivert vold og trusler mot myndighetspersoner, bruker vi i denne vurderingen et sett med standardiserte sannsynlighetsord. Formålet med dette er å skape en mer ensartet beskrivelse av sannsynlighet i vurderingene og derigjennom redusere uklarhet og faren for misforståelser. Begrepene og de tilhørende beskrivelsene av begrepenes betydning er utarbeidet i et samarbeid mellom politiet, PST og Forsvaret.

Begrep:

Meget sannsynlig

Sannsynlig

Mulig

Lite sannsynlig

Svært lite sannsynlig

 

Vis alle