Vurdering av trusselbildet i Norge - april 2017

10. APR 2017 PST Trusselvurdering

Det har blitt gjennomført flere terrorangrep i Europa den siste tiden, blant annet i London 22. mars og i Stockholm 7. april.

Det er tidligere vurdert som mulig at det vil bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge i 2017. Det ble da vurdert at en person eller en gruppe som sympatiserer med ISIL eller al-Qaida, kan komme til å utføre et inspirert eller delegert angrep med enkle våpentyper mot mål med få eller ingen sikringstiltak.Lørdag 8. april ble en 17 år gammel gutt pågrepet av politiet utenfor et utested på Grønland i Oslo sentrum. Han var i besittelse av en primitiv improvisert sprengladning med det som betegnes som et begrenset skadepotensial. Sprengladningen ble destruert av politiet. Personen er nå siktet etter straffelovens § 142 tredje ledd. PST og politiet er kjent med siktede fra tidligere, som følge av det forebyggende arbeidet. Bakgrunnen var bekymringer knyttet til radikalisering til ekstrem islamisme. Utviklingen den siste tiden har imidlertid skapt en rekke usikkerhetspunkter som medfører at vurderingen for et angrep i Norge med dette oppjusteres til sannsynlig for de neste åtte ukene.

PSTs bruk av sannsynlighetsord

I vurderingen av politisk motivert vold og trusler mot myndighetspersoner, bruker vi i denne vurderingen et sett med standardiserte sannsynlighetsord. Formålet med dette er å skape en mer ensartet beskrivelse av sannsynlighet i vurderingene og derigjennom redusere uklarhet og faren for misforståelser. Begrepene og de tilhørende beskrivelsene av begrepenes betydning er utarbeidet i et samarbeid mellom politiet, PST og Forsvaret.

Begrep:

Meget sannsynlig

Sannsynlig

Mulig

Lite sannsynlig

Svært lite sannsynlig

 

Usikkerhetsmomentene i trusselbildet som har bidratt til å påvirke vurderingen av trusselbildet i Norge er følgende:

  • 17-åringens intensjon med den improviserte sprengladningen er foreløpig uavklart. Det er også uavklart hvorvidt han handlet alene.
  • Det er sannsynlig at angrepene det siste året i blant annet Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Russland og Sverige skaper en smitteeffekt også hos personer i Norge med ekstrem islamistiske sympatier. Blant annet demonstrerer hendelsene hvor enkelt et angrep kan gjennomføres. I tillegg kan stor medieomtale av terrorhendelser gi inspirasjon til de som selv kunne tenke seg slik oppmerksomhet.
  • ISIL og Al Qaedas oppfordringer om at sympatisører skal gjennomføre angrep mot mål der de måtte oppholde seg i Vesten, blir stadig mer aktuelle. Dette skyldes blant annet at det blir stadig vanskeligere å ta seg inn i konfliktområdene i Syria/Irak for å slutte seg til ekstreme islamistiske grupperinger.
  • I norsk sammenheng har vi innledet den kristne høytiden påske og vi nærmer oss mai måned med mange helligdager og merkedager. I den forbindelse vises det blant annet til at det i den tredje utgaven av ISILs magasin Rumiyah i 2016, oppfordres nettopp til angrep mot festivaler og markeringer i forbindelse med høytider, merkedager og helligdager.
  • Personer som er nærstående eller av andre grunner omgås potensielle angripere kan være viktige for å avdekke eventuelle angrepsplaner. Det er derfor avgjørende at eventuelle bekymringer av denne typen meldes inn til politiet, for å styrke samfunnets evne til å avverge terrorhandlinger.

 

 

Vis alle