Annual Threat Assessment 2018

In 2018, the threat situation in Norway is characterised by a number of complex challenges. The security policy development and its effects on close allies and adjacent areas will signicantly mark the threat situation. Moreover, a number of European countries are facing serious terrorist threats. These threats will in uence European counter terrorist work in the year ahead. 

14. feb 2018


Nasjonal trusselvurdering 2018

Trusselbildet vil i 2018 preges av en rekke sammensatte utfordringer. En stor del av trusselbildet vil formes av den sikkerhetspolitiske utviklingen og hvordan denne påvirker nære allierte og norske nærområder. I tillegg er flere europeiske land utsatt for alvorlige terrortrusler. Dette er trusler som vil prege europeisk kontraterrorarbeid gjennom det kommende året.

30. jan 2018


Etterforskning av nettverksangrep mot datasystemene til Helse Sør-Øst

Mandag 14. januar 2018 iverksatte PST etterforskning av nettverksangrep mot datasystemene til Helse Sør-Øst.

 

16. jan 2018


Vurdering av trusselbilde i Norge - november 2017

I april 2017 oppjusterte PST vurderingen av hvorvidt en terroraksjon kan bli forsøkt gjennomført i Norge fra mulig til sannsynlig. Grunnet endringer i trusselbildet den senere tid, vurderes det imidlertid per november 2017 igjen som mulig at et terrorangrep vil bli forsøkt gjennomført i Norge.

22. nov 2017


Trusselen fra statlige aktører

Har du eller din virksomhet kunnskap, teknologi eller informasjon som andre stater ikke bør få tak i? I brosjyren vår om trusselen fra statlige aktører presenterer vi eksempler på etterretningsaktivitet du og din virksomhet kan bli utsatt for. Du får også råd om tiltak som kan redusere risikoen for at dette skal skje.

21. nov 2017


Henleggelse av Nødnettsaken

Henleggelsen innebærer ingen konstatering av straffeskyld hos noen aktør, men heller ingen konstatering av at Broadnet eller andre aktuelle aktører har opptrådt i tråd med sikkerhetslovens krav. Tvert i mot synes det klart at ansvarlige myndigheter og aktører må ta grep for å sikre at skjermingsverdige objekter beskyttes slik de skal i henhold til loven. 

21. nov 2017