Nasjonal trusselvurdering 2008

Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av den forventede utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder, med fokus på forhold som kan påvirke norsk sikkerhet og skade nasjonale interesser. Vurderingen bygger på ulike kilder, inkludert PSTs operative virksomhet, samt informasjon, analyser og vurderinger fra samarbeidende tjenester og ulike faginstitusjoner. Det norske samfunnet er utsatt for reelle og potensielle trusler som kan bidra til å svekke norsk sikkerhet og skade norske interesser hvis de ikke motvirkes. Denne rapporten er et åpent sammendrag av PSTs graderte trusselvurdering for 2008.

29. feb 2008


Nasjonal trusselvurdering 2007

Politiets sikkerhetstjeneste utarbeider hvert år en trusselvurdering med beskrivelse av forventet utvikling innenfor PSTs ansvarsområder. Trusselvurderingen som er gradert, bygger på ulike kilder, inkludert PSTs operative virksomhet, vurderinger fra samarbeidende tjenester og bidrag fra øvrige faginstitusjoner.

27. feb 2007


Nasjonal trusselvurdering 2006

Politiets sikkerhetstjenestes årlige trusselvurdering er en analyse av forventet utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder. Trusselvurderingen for 2006 bygger på en rekke ulike kilder, inkludert PSTs operative virksomhet, informasjon, analyser og vurderinger fra samarbeidende tjenester og ulike faginstitusjoner.

09. mar 2006


Nasjonal trusselvurdering 2005

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) utarbeider ved hvert årsskifte en gradert trusselvurdering for det kommende året. Den graderte trusselvurderingen oversendes Justisdepartementet. Dette er et ugradert utdrag av trusselvurderingen for året 2005.

29. mar 2005


Nasjonal trusselvurdering 2004

Politiets sikkerhetstjenestes trusselvurdering har tjenestens lovpålagte oppgaver som utgangspunkt, og dette gjenspeiles i vurderingens tematiske oppbygning. Hvert hovedpunkt i vurderingen gir en kortfattet status for trusselsituasjonen slik den framstår, samt en vurdering av forventet utvikling med tidshorisont på om lag ett år. Dette gir også prioriteringene av arbeidet i PST.

02. feb 2004