Annual Threat Assessment 2012

The Norwegian Police Security Service's (PST) annual threat assessment is an analysis of expected developments within PST's main areas of responsibility. The assessment concentrates on circumstances that may affect Norwegian security and harm national interests in 2012.

06. feb 2012


Nasjonal trusselvurdering 2011

Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av forventet utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder. Vurderingen retter fokus mot forhold som kan påvirke norsk sikkerhet og skade nasjonale interesser i 2011. Vurderingens tidshorisont er derfor ett år fram i tid. I løpet av et år kan imidlertid uforutsette hendelser endre vurderingsgrunnlaget og slike hendelser kan få stor betydning for trusselsituasjonen. 

01. feb 2011


Nasjonal trusselvurdering 2009

Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av forventet utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder1 for det kommende året. Vurderingen retter fokus mot forhold som kan påvirke norsk sikkerhet og skade nasjonale interesser. Den foreliggende rapporten er et ugradert sammendrag av vurderingen for 2009.

13. mar 2010


Nasjonal trusselvurdering 2010

Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av forventet utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder. Vurderingen retter fokus mot forhold som kan påvirke norsk sikkerhet og skade nasjonale interesser i 2010. Vurderingens tidshorisont er derfor ett år fram i tid. I løpet av et år kan imidlertid uforutsette hendelser endre vurderingsgrunnlaget og slike hendelser kan få stor betydning for trusselsituasjonen.

06. feb 2010


Nasjonal trusselvurdering 2008

Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av den forventede utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder, med fokus på forhold som kan påvirke norsk sikkerhet og skade nasjonale interesser. Vurderingen bygger på ulike kilder, inkludert PSTs operative virksomhet, samt informasjon, analyser og vurderinger fra samarbeidende tjenester og ulike faginstitusjoner. Det norske samfunnet er utsatt for reelle og potensielle trusler som kan bidra til å svekke norsk sikkerhet og skade norske interesser hvis de ikke motvirkes. Denne rapporten er et åpent sammendrag av PSTs graderte trusselvurdering for 2008.

29. feb 2008


Nasjonal trusselvurdering 2007

Politiets sikkerhetstjeneste utarbeider hvert år en trusselvurdering med beskrivelse av forventet utvikling innenfor PSTs ansvarsområder. Trusselvurderingen som er gradert, bygger på ulike kilder, inkludert PSTs operative virksomhet, vurderinger fra samarbeidende tjenester og bidrag fra øvrige faginstitusjoner.

27. feb 2007