Nasjonal trusselvurdering 2015

Trusselsituasjonen i Norge er preget av både kontinuitet og endringer. Selv om vi ikke har vært vitne til dramatiske hendelser i Norge det siste året, er utviklingen gjennomgående negativ. Dette gjelder både utviklingen i trusselsituasjonen knyttet til ulike former for ekstremisme og til aktiviteten fra andre staters etterretningstjenester.

04. feb 2015


Annual Threat Assessment 2014

The threats to Norway and Norwegian interests in 2014 will continue to form a complex and varied picture. Politically motivated violence in the form of extreme Islamism will continue to represent a serious problem.

14. apr 2014


Nasjonal trusselvurdering 2014

PST vil også det kommende året stå overfor et sammensatt og komplekst trusselbilde. Politisk motivert vold i form av ekstrem islamisme vil representere en alvorlig utfordring.

04. apr 2014


Nasjonal trusselvurdering 2013

Politisk motivert vold forventes å utgjøre en trussel mot Norge og norske interesser i 2013. Den mest alvorlige trusselen vil komme fra personer og grupper som har et al-Qaidainspirert verdensbilde.

09. apr 2013


Annual Threat Assessment 2013

Politically motivated violence is expected to represent a threat to Norway and Norwegian interests in 2013. The most serious threat will come from individuals and groups who have an al-Qaida inspired outlook on the world.

09. apr 2013


Nasjonal trusselvurdering 2012

Det norske samfunnet er i grove trekk fredelig og uten alvorlige interne konflikter. Vi utsettes imidlertid daglig for virksomhet som kan undergrave vår sikkerhet og skade nasjonale interesser. Det er denne virksomheten som vurderes nærmere i denne trusselvurderingen.

06. feb 2013