Høyesteretts avgjørelse om beslag

20. NOV 2015 PST Pressemelding

PST tar avgjørelsen til Høyesterett om beslaget av det upubliserte videomaterialet gjort hos Ulrik I. Rolfsen til etterretning. Vi konstaterer at Høyesterett har kommet til et annet resultat enn Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Vi merker oss også Høyesteretts avveininger av de hensyn som i denne saken har stått mot hverandre.

- For PST har det vært viktig å få denne avklaringen. Det at vi har fått medhold i to instanser viser også at dette ikke har vært noen enkel juridisk sak, sier PST sjef Benedicte Bjørnland. 

PST vil fortsette arbeidet med å forebygge terror og terrorrelaterte handlinger. I dette arbeidet vil alle tilgjengelige virkemidler benyttes for å straffeforfølge personer som deltar i eller rekrutterer til terrororganisasjoner.

- Straffeprosessen er fulgt på alle punkter. Det er retten som skal og har truffet beslutningen om hvorvidt beslaget kan opprettholdes. Vi har ikke sett beslaget. I avveiningen mot kildevernet merker vi oss at Høyesterett har kommet til en annen beslutning, når det gjelder hvor viktig innholdet i beslaget er som bevis, avslutter Bjørnland.

Vis alle