Fra 5 EKSTRAORDINÆRT TERRORTRUSSELNIVÅ til 4 HØY

Publisert 29. juni 2022

Lørdag 25. juni endret PST det nasjonale terrortrusselnivået til 5 EKSTRAORDINÆR TRUSSELSITUASJON. Årsaken var en gjennomført terrorhandling i Norge og at vi sto i en uavklart trusselsituasjon. I dette ligger at PST var bekymret for mulige følgehandlinger. Nivå 5 skal brukes for en kortvarig periode. PST endrer nå terrortrusselnivået til 4 HØY.

Dette betyr at flere aktører har evne og vilje til å gjennomføre terror i Norge. PST har nå mer informasjon om gjerningspersonen og hans kontaktnett, og situasjonen fremstår mindre uavklart. Vi har også mer informasjon om hans aktivitet i forkant av angrepet. Dette gjør at vi samlet vurderer terrortrusselnivået til HØY.  

Endringen av terrortrusselnivået skyldes to aspekter:  

Det første aspektet handler om potensielle planlagte følgehandlinger knyttet til selve angrepet i Oslo. Angrepet har generert et stort informasjonstilfang til PST, og vi jobber nå med å vurdere denne informasjonen. Vi jobber også målrettet med å vurdere andre personers mulige befatning med angrepet.  

Det andre aspektet dreier seg om den potensielle inspirasjonseffekten som angrepet kan ha på andre trusselaktører. Terror- eller voldshendelser i Vesten som vekker sterke følelser og får mye oppmerksomhet i offentligheten, kan inspirere personer i Norge til å planlegge terrorhandlinger. Trusselen kan komme fra personer med ulike ideologiske, politiske eller religiøse overbevisninger.  

For ekstreme islamister og høyreekstremister er folkerike mål med få sikringstiltak attraktive terrormål. LHBT+ inngår også i deres fiendebilde, som et symbol på liberale verdier. Institusjoner eller personer som oppfattes å fornærme religionen islam, er også aktuelle mål for ekstreme islamister. Det samme gjelder uniformert politi- og forsvarspersonell i det offentlige rom. I tillegg kan angrep rettes mot religiøse forsamlingssteder.   

PST gjør fortløpende vurderinger av terrortrusselnivået og arbeider med å avklare trusselsituasjonen vi står i. Endringer i terrortrusselnivået vil kommuniseres raskt.  

Dersom noen har relevante opplysninger, varsles dette til PST eller politiet. 

Bruk vår og politiets tipsportal.  

https://pst.no/tips-oss/  

https://www.politiet.no/tjenester/tips-politiet/