Ikke-spredning

Enkelte land jobber aktivt og kontinuerlig med å skaffe seg norsk teknologi og kunnskap for å utvikle og styrke sin militære kapasitet. For å lykkes, bruker de flere metoder mot norske virksomheter, blant annet ulovlig etterretning og spionasje.

Publisert 03. jun 2021

Headerbilde tilhørende artikkel

Trusselen mot norske virksomheter er sammensatt og komplisert. Utenlandske aktører benytter skjulte og fordekte metoder for å nå sine mål - altså metoder som har til hensikt å lure og forlede norske virksomheter. PST ønsker å hjelpe norske virksomheter slik at de er i bedre stand til å oppdage denne trusselen og beskytte seg selv mot å selge varer eller dele kunnskap til aktører som har til hensikt å benytte dette militært.

Fremmede stater kan være interessert i å skaffe seg kunnskap og teknologi som er utviklet og ment for det militære markedet. De er også interessert i kunnskap og teknologi som i utgangspunktet var tiltenkt sivilt bruk, men som kan benyttes til militære formål. Enkelte norske virksomheter er ikke klar over at deres varer, produkter eller kunnskap kan brukes militært eller til intern undertrykking med videre. Norske virksomheter har imidlertid selv et ansvar for å vite om det de eksporterer er regulert og krever lisens fra Utenriksdepartementet

I et verstefallsperspektiv kan det dreie seg om teknologi egnet for utvikling av det vi kaller MØV (masseødeleggelsesvåpen) eller leveringsmidler til slike våpen. Masseødeleggelsesvåpen er en fellesbetegnelse på system som har kjernefysisk, biologisk eller kjemisk våpenlast, og som kjennetegnes ved stort skadeomfang, massedød og store materielle skader. Det vil si atomvåpen, biologiske- og kjemiske våpen. Det typiske leveringsmiddelet for slike våpen er missiler. Masseødeleggelsesvåpen utgjør en av de aller største truslene mot internasjonal stabilitet og sikkerhet.

Norge har ikke masseødeleggelsesvåpen. Vi står heller ikke ovenfor en umiddelbar trussel om bruk av slike våpen mot oss. Men vi har forhandlere, industri og forskning som utvikler og produserer teknologi som kan inngå som viktige deler i utviklingen av masseødeleggelsesvåpen, leveringssystemer for disse, eller til utvikling og produksjon av andre konvensjonelle våpensystemer. 

Eksportkontrolloven

Eksportkontrolloven regulerer hvilke varer, produkter, kunnskap og tjenester som ikke er lovlig å eksportere uten en særskilt tilllatelse (eksportlisens). Flere stater jobber aktivt for å omgå norsk og vestlig eksportkontroll. Utfordringene med å hindre spredning av varer, teknologi og kunnskap blir stadig større. Arbeidet med ikke-spredning har en viktig rolle i denne sammenhengen. 

I samarbeid med norske virksomheter og utdanningssektoren jobber PST aktivt for å lykkes i arbeidet med å hindre at norske varer, tjenester, kunnskap og teknologi ender opp i program for våpenutvikling eller i land som utvikler masseødeleggelsesvåpen. 

PST har derfor dialog med norske industribedrifter og universiteter. Sammen med blant andre Tolldirektoratet, støtter vi også Utenriksdepartementet i arbeidet med nasjonal Eksportkontroll.