Forebyggje

Politilova § 17 b nr. 1 Politiets sikkerhetstjeneste skal forebygge og etterforskeovertredelser av straffeloven kapittel 17 Ifølgje politilova § 17 b nr. 5 skal PST også førebyggje og etterforske sabotasje, politisk motivert vald eller tvang eller overtredelser av straffelova §§ 131 til 136 b, 145 eller 146.

Publisert 10. jun 2021

Headerbilde tilhørende artikkel

Handlingane PST er sett til å førebyggje, er så alvorlege at det er arbeidet før ei handling som må prioriterast framfor etterforsking etterpå. Derfor står førebyggjande tiltak sentralt i verksemda til PST.

For terroristar spelar ikkje den moglege straffereaksjonen ei preventiv rolle i same grad som han ville gjort for ordinære kriminelle. Mange er til og med villige til å ofre sitt eige liv i handlinga.

Heimelsgrunnlag