Forebyggje

Politilova § 17 b nr. 1 Politiets sikkerhetstjeneste skal forebygge og etterforskeovertredelser av straffeloven kapittel 17 Ifølgje politilova § 17 b nr. 5 skal PST også førebyggje og etterforske sabotasje, politisk motivert vald eller tvang eller overtredelser av straffelova §§ 131 til 136 b, 145 eller 146.

Handlingane PST er sett til å førebyggje, er så alvorlege at det er arbeidet før ei handling som må prioriterast framfor etterforsking etterpå. Derfor står førebyggjande tiltak sentralt i verksemda til PST.

For terroristar spelar ikkje den moglege straffereaksjonen ei preventiv rolle i same grad som han ville gjort for ordinære kriminelle. Mange er til og med villige til å ofre sitt eige liv i handlinga.

Heimelsgrunnlag