Nasjonal trusselvurdering 2022

24. jan 2022


Nasjonal trusselvurdering 2021

PSTs nasjonale trusselvurdering er en av tre offentlige trussel- og risikovurderinger som utgis i første kvartal hvert år. De øvrige gis ut av Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

08. feb 2021


National Threat Assessment 2020

PSTs National Threat Assessment 2020 is now also available in English.

17. jun 2020


Nasjonal trusselvurdering 2020

De mest alvorlige truslene er:

  • spionasje mot regjeringen, Stortinget og Forsvaret
  • digital kartlegging og sabotasje av kritisk infrastruktur
  • terrorangrep utført av enkeltpersoner motivert av høyreekstrem eller ekstrem islamistisk ideologi

 

04. feb 2020


Trusselvurdering 2019

I denne årlige åpne trusselvurderingen presenterer vi de mest sannsynlige utviklingstrekkene i trusselbildet. Det er ønskelig at lesere av trusselvurderingen vurderer i hvilken grad innholdet kan få konsekvenser for deres egen aktivitet og virksomhet, basert på de verdier de forvalter. Målet er at trussel vurderingen, som er blitt en viktig del av vår samfunnskommunikasjon, skal bidra til å øke forståelsen av truslene vi står overfor og redusere eksisterende sårbarhet.

15. feb 2019


Annual Threat Assessment 2019

In this annual open threat assessment, we present the most likely developments of the threat picture. We hope the readers of this assessment evaluate to which extent its content could have implications on their own activities and business, in view of the values they administer. By this threat assessment, which has become an essential part of our public communication, we aim at improving the understanding of the threats we are facing and at reducing existing vulnerabilities. 

06. feb 2019