Nasjonal trusselvurdering 2013

Politisk motivert vold forventes å utgjøre en trussel mot Norge og norske interesser i 2013. Den mest alvorlige trusselen vil komme fra personer og grupper som har et al-Qaidainspirert verdensbilde.

09. apr 2013


Annual Threat Assessment 2013

Politically motivated violence is expected to represent a threat to Norway and Norwegian interests in 2013. The most serious threat will come from individuals and groups who have an al-Qaida inspired outlook on the world.

09. apr 2013


Nasjonal trusselvurdering 2012

Det norske samfunnet er i grove trekk fredelig og uten alvorlige interne konflikter. Vi utsettes imidlertid daglig for virksomhet som kan undergrave vår sikkerhet og skade nasjonale interesser. Det er denne virksomheten som vurderes nærmere i denne trusselvurderingen.

06. feb 2013


Annual Threat Assessment 2012

The Norwegian Police Security Service's (PST) annual threat assessment is an analysis of expected developments within PST's main areas of responsibility. The assessment concentrates on circumstances that may affect Norwegian security and harm national interests in 2012.

06. feb 2012


Nasjonal trusselvurdering 2011

Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av forventet utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder. Vurderingen retter fokus mot forhold som kan påvirke norsk sikkerhet og skade nasjonale interesser i 2011. Vurderingens tidshorisont er derfor ett år fram i tid. I løpet av et år kan imidlertid uforutsette hendelser endre vurderingsgrunnlaget og slike hendelser kan få stor betydning for trusselsituasjonen. 

01. feb 2011


Nasjonal trusselvurdering 2009

Politiets sikkerhetstjenestes (PST) årlige trusselvurdering er en analyse av forventet utvikling innenfor PSTs hovedansvarsområder1 for det kommende året. Vurderingen retter fokus mot forhold som kan påvirke norsk sikkerhet og skade nasjonale interesser. Den foreliggende rapporten er et ugradert sammendrag av vurderingen for 2009.

13. mar 2010