Trusselvurdering 2018

Trusselbildet vil i 2018 preges av en rekke sammensatte utfordringer. En stor del av trusselbildet vil formes av den sikkerhetspolitiske utviklingen og hvordan denne påvirker nære allierte og norske nærområder. I tillegg er flere europeiske land utsatt for alvorlige terrortrusler. Dette er trusler som vil prege europeisk kontraterrorarbeid gjennom det kommende året.

30. jan 2018


Vurdering av trusselbilde i Norge - november 2017

I april 2017 oppjusterte PST vurderingen av hvorvidt en terroraksjon kan bli forsøkt gjennomført i Norge fra mulig til sannsynlig. Grunnet endringer i trusselbildet den senere tid, vurderes det imidlertid per november 2017 igjen som mulig at et terrorangrep vil bli forsøkt gjennomført i Norge.

22. nov 2017


Trusselvurdering 2017

Politiets sikkerhetstjenestes «Trusselvurdering 2017» er én av fire trussel- og risikovurderinger som utgis årlig. De øvrige tre utgis av Etterretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

10. okt 2017


Vurdering av trusselbildet i Norge - juni 2017

PST har siden begynnelsen av april vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge. Denne vurderingen videreføres.

27. jun 2017


Vurdering av trusselbildet i Norge - april 2017

Det har blitt gjennomført flere terrorangrep i Europa den siste tiden, blant annet i London 22. mars og i Stockholm 7. april.

10. apr 2017


Annual Threat Assessment 2017

The security policy situation in Europe and adjacent areas is now more uncertain and unpredictable than it has been for a long time. A number of European countries are facing economic, social and political problems that will in the next few years require substantial resources and considerable attention.

08. feb 2017